Legal | Escuela del Actor

Avís legal

1 – OBJECTE

 

Les presents Condicions Generals d'Us i Politica de PRIVACIDAD (en avant, les «Condicions Generals») regulen l'us del lloc web WWW.ESCUELADELACTOR.COM (en avant, el Lloc Web) que ESCOLA DE L'ACTOR, S.L (en avant «ESCOLA DE L'ACTOR, S.L «), posa a disposició de les persones que accedixquen al seu lloc web en el fi de proporcional informacio sobre productes i serveis, propis i/o de tercers colaboradors, i facilitar-los l'accés als mateixos (tot aixo denominat conjuntament els «Serveis»).

 

Per la propia naturalesa del Lloc Web, així com del seu contingut i finalitat, la pràctica totalitat de la navegació que es pot dur a terme pel mateix ha de fer-se gaudint de la condició d'Usuari Registrat, la qual s'adquirix segons els procediments arreplegats en la mateixa. Per tant, la citada condició d'Usuari suposa l'adhesió a les Condicions Generals en la versió publicada en el moment en que s'accedixca al Lloc Web. ESCOLA DE L'ACTOR, S.L es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del Lloc Web, així com les presents Condicions Generals. Per això, ESCUELA DEL ACTOR, S.L recomana a l'Usuari llegir el mateix atentament cada volta que accedixca al Lloc Web.

 

En qualsevol cas, existixen pagines del Lloc Web accessibles al públic en general, respecte a les quals ESCOLA DE L'ACTOR, S.L també desitja complir en les seues obligacions legals, així com regular l’ús de les mateixes. En aquest sentit, els usuaris que accedixquen a aquestes parts del Lloc Web accepten quedar sotmesos, pel fet d'accedir a les citades pàgines, pels termes i condicions arreplegades en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els puga ser d'aplicació.

 

 

2 – ACCÉS I SEGURETAT

 

L'accés als Serveis no requerix el registre previ dels usuaris, una volta accepten les Condicions Generals, passant a ser considerats com Usuaris No Registrats.

 

Esta pagina web, no disposa de registre per al USUARI, per aisò no es demana cap tipus d'AUTENTIFICACIÓ de registre. 

 

 

3 – UTILITZACIÓ CORRECTA DELS SERVEIS

 

L'Usuari s'obliga a usar els Serveis de forma diligent, correcta i licita i, en particular, a títol merament enunciatiu i no LIMITATIU, es compromet a ABSTENIR-SE de:

 

(a) utilitzar els Serveis de forma, en fins o efectes contraris a la llei, al moral i a les bones costums generalment acceptades o a l'orde public;

(b) reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Serveis, a menys que se compte amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulte legalment permés;

(c) realitzar qualsevol acte que puga ser considerat una vulneració de QUALSEVOL dret de propietat intelectual o industrial pertanyents a ESCUELA DEL ACTOR, S.L o a tercers;

(d) amprar els Serveis i, en particular, l'informació de qualsevol tipus obtinguda a través del Lloc Web per a remetre publicitat, comunicacions en fins de venda directa o en qualsevol altre tipus de finalitat comercial, missatges no solicitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seua finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol mode dita informació;

 

L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que ESCUELA DEL ACTOR, S.L puga patir, en ocasió o com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades així com qualsevol de les altres incloses en les presents Condicions Generals i/o les impostes per la Llei en relació a l'utilització del Lloc Web.

 

ESCOLA DE L'ACTOR, S.L vetlarà en tot moment pel respecte de l'ordenament jurídic vigent, i estarà llegitimada per a interrompre, a la seua sancera discreció, el Servei o excloure a l'Usuari del Lloc Web en cas de presunta comissió, completa o incompleta, d'algú dels delits o faltes tipificats pel Codi Penal vigent, o en cas d'observar qualsevol conducta que a judici de ESCUELA DEL ACTOR, S.L resulten contràries a aquestes Condicions Generals, les Condicions Generals de Contractació que operen per a este Lloc Web, la Llei, les normes establides per ESCUELA DEL ACTOR, S.L o els seus colaboradors o puguen pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i/o prestigi de ESCUELA DEL ACTOR, S.L o els seus colaboradors.

 

 

4 – DRETS DE PROPIETAT

 

Tots els continguts del Lloc Web, tals com texts, gràfics, fotografies, logotips, icons, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i software, son de l'exclusiva propietat de ESCUELA DEL ACTOR, S.L o de tercers, drets dels quals ostenta llegitimament ESCUELA DEL ACTOR, S.L , estant per tant protegits per la llegislació nacional i internacional.

 

Queda estrictament prohibit l'utilització de tots els elements objecte de propietat industrial i intelectual en fins comercials així com la seua distribució, modificació, alteració o descompilació.

 

 

5 – EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

 

ESCUELA DEL ACTTOR, S.L es reserva el dret a interrompre l'accés al Lloc Web en qualsevol moment i sense previ avís, ja siga per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per falles de suministrament elèctric o per qualsevol altra causa justificada.

 

En conseqüència, ESCUELA DEL ACTOR, S.L no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu Lloc Web, per la qual cosa l'utilització dels mateixos per part de l'Usuari es du a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, puguen exigir-se responsabilitats a ESCUELA DEL ACTOR, S.L en aquest sentit.

 

ESCUELA DEL ACTOR, S.L no serà responsable en cas de que existixquen interrupcions dels Serveis, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, més inconvenients que tinguen el seu origen en causes que escapen del control de ESCUELA DEL ACTOR, S.L i/o deguda a una actuació dolosa o culposa de l'Usuari i/o tinga per origen causes de cas fortuït o força major. Sense perjudici de lo establert en l'article 1105 del Codi Civil, s'entendràn inclosos en el concepte de Força Major, a més, i als efectes de les presents Condicions Generals, tots aquells esdeveniments que tinguen lloc fora del control de ESCUELA DEL ACTOR, S.L , tals com: falla de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d'accés a xarxes de tercers, actes u omissions de les Autoritats Públiques, aquells altres produïts com conseqüència de fenomens naturals, apagons, etc i l'atac de hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que ESCUELA DEL ACTOR, S.L hi haja adoptat les mesures de seguretat raonables d'acord en l'estat de la tècnica. En qualsevol cas, siga quina siga la seua causa, ESCUELA DEL ACTOR, S.L no assumirà cap responsabilitat ja siga per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant.

 

De la mateixa manera, ESCUELA DEL ACTOR, S.L exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tot tipus que puguen deure's a la presència de virus o a la presència d'altres elements lesius en els continguts que puguen produir alteració en els sistemes informàtics així com en els documents o sistemes emagatzemats en els mateixos.

 

ESCUELA DEL ACTOR, S.L no es fa responsable per l'utilització que l'Usuari realitze dels Serveis del Lloc Web ni de les seues contrasenyes, així com de qualsevol atre material del mateix, infringint els drets de propietat intelectual o industrial o qualsevol atre dret de tercers.

 

L'Usuari s'obliga a mantindre indemne a ESCUELA DEL ACTOR, S.L, per qualsevol dany, perjudici, sanció, despesa (incloent, sense llimitació, honoraris d'advocats) o responsabilitat civil, administrativa o de qualsevol altra índole, que poguera patir ESCUELA DEL ACTOR, S.L que guarde relació en l'incompliment o compliment parcial o defectuós per la seua part d’allò establert a les presents Condicions Generals o en la legislació aplicable, i, en especial, en relació en les seues obligacions relatives a protecció de dades de caràcter personal arreplegades a les presents condicions o establertes a la LOPD/RGPD i normativa de desenvolupament.

 

 

6 – ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

 

ESCUELA DEL ACTOR, S.L no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis patits per l'accés a dades de tercers mitjançant conexions, vínculs o links dels llocs enllaçats ni sobre l'exactitut o fiabilitat dels mateixos. La funció dels enllaços que apareixen en ESCUELA DEL ACTOR, S.L és exclusivament la d'informar a l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació a Internet, a on podrà ampliar els Serveis oferits pel Portal.

 

ESCUELA DEL ACTOR, S.L no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través de dits enllaços o de les conseqüències que se deriven de l'accés pels Usuari Registrats als mateixos.

 

Estos Serveis de tercers són proporcionats per estos, motiu pel qual ESCUELA DEL ACTOR, S.L no pot controlar i no controla la licitut dels Serveis ni la seua calitat. En conseqüència, l'Usuari ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de l'informació i serveis existents en els continguts de tercers.

 

 

7 – LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Per a totes les qüestions interpretatives o llitigioses que pogueren plantejar-se, serà d'aplicació la llegislació espanyola. Acodint als tribunals de València, renunciant l'Usuari al seu fur exprés.

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Consulta la nostra política de PRIVACITAT completa al següent enllaç: www.escueladelactor.com/politicadeprivacidad

 

 

POLÍTICA DE COOKIES

 

Consulta nostra política de cookies completa al següent enllaç: www.escueladelactor.com/politicadecookies

 

 

Avís Legal Revisat: Octubre 2018

Política de privacitat

1 – RESPONSABLE

 

• Titular: ESCUELA DE L'ACTOR, S.L (en avant, «L'EMPRESA»)
• NIF: B-96578604
• Domicili social: PLAÇA HONDURAS, 26 Pis BJ 46022 VALÈNCIA
• Inscrita en el Registre Mercantil de València, tom 5631, llibre 2938 de l'acció GRAL, pàg. 186, full Nº V-5087, INSCRIPC. 1ª.

 

 

2 – INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

 

Mitjançant l'acceptació de la present Política de Privacitat, l'Usuari queda informat i presta el seu consentiment lliure, informat, específic i inequivoc per a que les seues dades personals siguen tractades per L'EMPRESA.

 

 

3 – EN QUINA FINALITAT TRACTARÀ L'EMPRESA LES DADES PERSONALS DE L'USUARI?

 

Les dades personals facilitades per l'Usuari seràn tractades per L'Empresa conforme a les següents finalitats:

 

• Dur a terme la prestació dels serveis contractats, el manteniment de la relació contractual i el seguiment de la mateixa, així com la realització d'enquestes de satisfacció.
• Gestionar, tramitar i donar resposta a peticions, solicituts, incidències, queixes, reclamacions o consultes de l'Usuari.
• Gestionar la remesa de comunicacions comercials sobre productes i serveis comercialitzats per L'Empresa per mitjans electrònics i/o convencionals.

 

 

4 – DURANT QUANT TEMPS TRACTARÀ L'EMPRESA LES DADES PERSONALS DE L'USUARI?

 

Les dades de l'Usuari relacionades amb el compliment de la relació contractual seràn conservades en eixe fi durant tot el temps en que el contracte estiga vigent i, encara després, durant tot el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguen les eventuals responsabilitats derivades del contracte. En allò relatiu a la remesa de comunicacions comercials, L'Empresa tractarà les dades de l'Usuari, fins que este s’oponga.

 

 

5 – QUINES DADES DE L'USUARI TRACTARÀ L'EMPRESA?

 

L'EMPRESA tractarà les següents categories de dades de l'Usuari:

 

• Dades identificatives: nom, llinages i DNI, imatges
• Dades de contacte: direcció postal, direcció de correu electrònic, telèfon i nom de l’empresa.
• Dades bancàries i bens i productes subministrats.

 

En cas de que l'Usuari facilite dades de tercers, manifesta contar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-li l'informació continguda a la Política de privacitat, eximint a L'Empresa de qualsevol responsabilitat en este sentit. No obstant, L'Empresa podrà dur a terme les verificacions periòdiques per constatar este fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguen, conforme a la normativa de protecció de dades.

 

 

6 – QUINA ÉS LA LEGITIMACIO DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L'USUARI?

 

El tractament de les dades de l'Usuari per part de L'Empresa per a la remesa de comunicacions comercials, per a la gestió administrativa i fiscal de l'empresa i per a la realització d'enquestes de satisfacció està basat en l'interés legitim de L'Empresa de conformitat en allò establert al RGPD. En el cas de video vigilància, la legitimació sera segons Article 6.1. i del RGPD: Compliment d'una missió d'interés públic.

 

 

7 – A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARÀN LES DADES DE L'USUARI?

Les dades de l'Usuari podràn ser comunicades, únicament, a les Administracions Públiques en els casos previstos per la Llei.

 

8 – COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS

 

 

Una de les finalitats per a les que L'Empresa tracta les dades personals proporcionades per part dels Usuaris es per a remetre'ls comunicacions comercials per mitjans electrònics i convencionals, en informació relativa a productes, serveis, promocions, ofertes, events o notícies rellevants per als Usuaris. Sempre que es realitze alguna comunicació d'este tipus, esta serà dirigida única i exclusivament a aquells Usuaris que no hagueren manifestat previament la seua negativa a la recepció de les mateixes.En cas de que l'Usuari desitge deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de L’Empresa, pot solicitar la baixa del servei enviant un e-mail a la següent direcció de correu electronic: info@escueladelactor.com o mitjançant el link que figure al footer dels correus electrònics promocionals.

 

 

9 – EXERCICI DE DRETS

 

L'Usuari pot enviar un escrit a ESCUELA DEL ACTOR, S.L Departament d'Atenció al Client – Proteccio de dades, Bulevar Sur, Esq C/ Piu IX CP 46017 València o mitjançant un correu electrònic a info@escueladelactor.com amb la referència «Protecció de Dades», adjuntant fotocòpia del seu document d'identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per a:

 

• Revocar els consentiments otorgats.
• Obtindre confirmació al voltant de si a L'Empresa s'estan tractant dades personals que concerneixen a l'Usuari o no.
• Accedir a les seues dades personals.
• Rectificar les dades inexactes o incompletes.
• Solicitar la supressió de les seues dades quan, entre atres motius, les senyes ya no siguen necessaries per als fins que foren arreplegats.
• Obtindre de L'Empresa la limitació del tractament de les dades quan se complixca qualsevol de les condicions previstes a la normativa de protecció de dades.
• Solicitar la portabilitat de les seues dades.
• Reclamar davant l'Agencia Espanyola de Proteccio de Dades, a través de la següent direcció https://www.agpd.es, quan l'interessat considere que L'Empresa ha vulnerat els drets que li son reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

 

Sense perjudici d’açò exposat, l'interessat podra posar-se en contacte amb L'Empresa al mail educa@escueladelactor.com

 

 

10 – MESURES DE SEGURETAT

 

L'Empresa tractarà les dades de l'Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb allò previst a la normativa d'aplicació, adoptant a l'efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguritat de les seues dades i eviten la seua alteració, perdua, tractament o accés no autoritzat, amb conte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades guardades i els riscs a que estàn exposts.

 

 

11 – CANVIS

 

L'Empresa es reserva el dret de revisar la seua Política de privacitat al moment que ho considere oportú. Per esta raó, li preguem que comprove de forma regular esta declaració de privacitat per llegir la versió més recent de la Política de Privacitat de L'Empresa.

 

 

Política de Privacitat Revisada: Octubre 2018

Política de cookies

El prestador pel seu propi conte o el d'un tercer contractat per a la prestació de serveis de medició, pot utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies son fitxers enviats al navegador per mig d'un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l'usuari durant el seu temps de navegació.

 

Tota activitat d'arreplegada i/o tractament de dades personals conexes en la prestació de serveis queda compassada per la política de privacitat continguda a les condicions generals de prestació dels serveis aplicables o a l'específica informativa publicada a la pagina mitjançant la qual es soliciten les dades personals, segons procedixca.

 

Les cookies utilitzades pel lloc web s'associen únicament a un usuari anonim i el seu ordinador, i no proporcionen per sí mateixes les dades personals de l'usuari.

 

Mitjançant l'ús de les cookies resulta possible que el servidor a on es troba la web, reconega el navegador web utilitzat per l'usuari amb la finalitat de que la navegació siga mes senzilla. S'utilitzen també per a mesurar l'audiència i parametres del tràfic, controlar el progrés i el nombre d'entrades. 

 

 

Tipus de Cookies
Podem diferenciar cinc tipus de cookies.

 

I – COOKIES PERMANENTS

 

Les cookies «permanents» són aquelles que com el seu propi nom indica, romanen un determinat temps a l'ordenador de l'usuari. L'Empresa utilitza cookies permanents per arreplegar informació sobre l'ús dels llocs web i emprar-la de la manera abans descrita. Estes cookies no contenen cap informació personal i no permeten l'identificació de l'usuari.

 

 

II – COOOKIES DE SESSIÓ

 

D’altra banda, les cookies «de sessió» són aquelles específiques d'una sessió concreta, que es borren quan l'usuari abandona el lloc. L'Empresa fa us de cookies de sessió amb els següents fins: registrar l'informació subministrada durant l'ús d'una ferramenta interactiva al lloc web; registrar dades de l'usuari quan este es conecta al lloc; arreplegar informació sobre l'ús de llocs web, tal i com s'ha indicat. Igualment, estes cookies no contenen cap informació personal i no permeten l'identificació de l'usuari.

 

 

III – COOOKIES TÈCNIQUES

 

Cookies tècniques necessaries o convenients per a la prestació de determinats serveis. Si es desactiven estes cookies, no podrà rebre correctament els continguts del lloc web.

 

 

IV – COOOKIES ANALÍTIQUES

 

Cookies analítiques, per al seguiment i anàlisis estadístic del comportament del conjunt dels usuaris. Si es desactiven estes cookies, el lloc web podrà seguir funcionant, sense perjudici de que l'informació captada per estes cookies sobre l'ús de nostra web i sobre el seu contingut permeti millorar nostres serveis. 

 

 

V – COOOKIES DE XARXES SOCIALS EXTERNES

 

Com pots configurar o deshabilitar les teues cookies?
L’Usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per a impedir la seua instalació al seu equip. Per favor, consulte les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar esta informació:
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción de cookies y para impedir su instalación en su equipo. Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información:

 

      • Chrome://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
      • Explorer://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies- in-internet-explorer-9
      • Firefox://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-quelos-sitios-we
      • Safari://support.apple.com/kb/ph5042z

 

Per a utilitzar el lloc web no resulta necessari que l'usuari permeta l'instalació de les cookies enviades pel propi lloc web, o el tercer que actue en el seu nom, sense perjudici de que siga necessari que l'usuari inicie una sessió com tal a cada un dels serveis prestació dels quals requerixca el previ registre o «log in».

 

Les cookies pròpies utilitzades en este lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l'única finalitat de fer mes eficaç la seua transmissió ulterior. En cap cas s'utilitzaràn les COOKIES per arreplegar informació de caràcter personal.

 

 

COOKIES UTILITZADES A L'EMPRESA

 

A continuació es llisten les COOKIES pròpies i de tercers utilitzades en este lloc web, la propietat i la seua corresponent finalitat.

 

Canvis a realitzar: Des d'Enon, desconeixem les cookies que arrepleguen. Parlar amb el desenvolupador web per conèixer les cookies emprades. Estes són a mode d’exemple.

 

VARIABLEPROVEEDORTIPUS DE COOKIEPRÒPIA / TERCERS
3391lastlc.iadvize.comAnalíticaiadvize
3391vvclc.iadvize.comAnalíticaiadvize

 

 

TERCERS PRESTADORS DE SERVEIS DE COOKIES

 

A continuació es llisten els tercers prestadors de cookies en la seua corresponent finalitat.

 

Canvis a realitzar: Des d'Enon, desconeixem les cookies que arrepleguen. Parlar amb el desenvolupador web per conèixer les cookies emprades. Estes són a mode d’exemple.

 

NOM DEL PROVEEDORFINALITAT DE LA COOKIEDESCRIPCIÓ DE LA FINALITAT
BarillianceRecomanacions de producte i informació de productes i serveis.Informació relacionada amb la navegació de l'usuari.
GoogleAnalíticaTemps de navegació, lloc web visitat i informació relacionada amb la pròpia navegació.

 

1 — Cookies de Google Analytics: Permeten fer un seguiment del lloc web mitjançant la ferramenta Google Analytics, que és un servei proporcionat per Google per obtindre informació dels accessos dels usuaris als llocs web. Algunes de les dades emagatzemades per a posteriors anàlisis són: el nombre de voltes que l'usuari ha visitat el lloc web, dates de la primera i de l'última visita de l'usuari, duració de les visites, pàgina des de la que l'usuari ha accedit al lloc web, el motor de busca que l'usuari ha emprat per a aplegar al lloc web o víncul que ha seleccionat, lloc del mon des de el que accedix l'usuari, etc. La configuració d'estes cookies està predeterminada pel servei que oferix Google, motiu pel qual li sugerim que consulte la pàgina de privacitat de google, //www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/ per a obtindre mes informació sobre les cookies que utilitza i com deshabilitar-les (entenent-se que no som responsables del contingut o la veracitat dels llocs web de tercers).
*Si accepta l'us de cookies pertanyents a Google Analytics podra desinstalar-les posteriorment mitjançant la configuració del seu navegador, tal i com s'ha indicat anteriorment, o instalant el complement d'inhabilitacio de Google Analytics: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es.
*Si acepta el uso de cookies pertenecientes a Google Analytics podrá desinstalarlas posteriormente mediante la configuración de su navegador, tal y como se ha indicado anteriormente, o instalando el complemento de inhabilitación de Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es2 — Cookies utilitzades per les xarxes socials tals com Facebook, Twitter, Linkedin… ens proveixen botons a través dels quals podem publicar continguts directament a elles. Dits botons tambe fan us de cookies per al seu funcionament. Estos serveis podràn instalar cookies terceres propies de la xarxa social. La configuració d'estes cookies està predeterminades pel servei que oferix cada xarxa social, motiu pel qual li sugerim que consulte la pàgina de privacitat de:

Facebook: //es-es.facebook.com/help/cookies
Twitter: https://twitter.com/privacy

 

3 — Cookies utilitzades per Google per poder personalitzar els anuncis publicitaris que es mostren en els serveis de Google especialment quan l'usuari no ha iniciat sessió des d'un conte de Google. Estes cookies poden ser emmagatzemades en navegadors al domini Doubleckick.net. La configuració d'estes cookies està predeterminada pel servei que oferix Google, motiu pel qual li sugerim que consulte la pàgina de privacitat de Google, //www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/ per a obtindre mes informació sobre les cookies que usa i com deshabilitar-les (entenent-se que no som responsables del contingut o la veracitat dels llocs web de tercers).

 

L’informació almagasenada en les cookies de nostre lloc web, són amprades exclusivament per nosaltres, a excepció de les cookies de Google, Google Analytics o les generades per l'interconexió a xarxes socials mitjançants botons. Per tant no som responsables del contingut o la veracitat dels llocs web de tercers.

 

 

ACTUALITZACIÓ DE NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT I COOKIESEste lloc pot modificar esta política sense previ avís quan es realitzen canvis que puguen afectar a l'ús de cookies, per exigències legislatives o reglamentàries, o amb la finalitat d'adaptar la política a les instruccions dictades per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per això, li aconsellem que la visite periòdicament. 

 

 

SEGURETATEl lloc web utilitza tècniques de seguretat de l'informació generalment acceptades en l'indústria, tals com firewalls, procediments de control d'accés, tot això en l'objecte d'evitar l'accés no autoritzat a les dades. Per tal d’aconseguir estos fins, l'usuari/client accepta que el prestador obtinga dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d'accés.

 

 

Política de cookies Revisada: Octubre 2018.

VAL
CAST VAL